JCB Groundhog (0270 x 296 x 47 / 2JB121)

(2JB121) JCB Groundhog / Plant Radiators / GALLAY / BEC697